dosen ----

7. Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2 (2.0)

LEVEL : 2
DOSEN : Ahmad Sarwat, Lc MA


1. Ayat dan Surat Al-Quran
2. Muhkam dan Mutasyabih
3. Muhkam dan Mutasyabih 2
4. Aam dan Khash
5. Muthlaq & Muqayyad
6. Asbabun Nuzul
6. Ijaz Al-Quran 1
7. Nasakh Mansukh
7. Ijaz Al-Quran 2
8. Al-Wujuh wa An-Nazhair
8. Amtsalul Quran
9. Siyaq Al-Quran
9. Jadalul Quran
10. Qashashul Quran
10. Sab`atu Ahruf