1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8

LEVEL : 1

dosen1. Pengantar Ilmu Fiqih
1. Pengertian Fiqih
2. Keistimewaan Fiqih
3. Menjawab Tuduhan Terhadap Fiqih
4. Proses Terbentuknya Hukum Fiqih
5. Tema-tema Besar Fiqih
6. Referensi Fiqih
7. Madrasah Fiqhiyah
8. Ikhtilafat Fiqhiyah
9. Belajar Fiqih : Keutamaan & Tantangan
dosen2. Fiqih Thaharah 1
1. Pengertian Thaharah
2. Hukum-hukum Terkait Najis
3. Tubuh Manusia & Najis
4. Hewan Yang Najis
5. Bangkai
6. Pensucian Najis
7. Menyamak Kulit Bangkai
8. Istihalah & Istihlak
dosen3. Fiqih Shalat 1
1. Pengertian Shalat & Pensyariatannya
2. Hukum Meninggalkan Shalat
3. Waktu-waktu Shalat
4. Tempat Shalat
5. Syarat-syarat Shalat
6. Rukun-rukun Shalat
7. Rukun-rukun Shalat 2
8. Sunnah-sunnah Shalat
9. Batalnya Shalat
dosen4. Fiqih Zakat 1
1. Pengertian Zakat
2. Kewajiban Zakat
3. Hikmah Zakat & Sedekah
4. Syarat Pemberi Zakat
5. Kriteria Harta Zakat
6. Kekeliruan Memahami Zakat
7. Zakat & Pajak
8. Zakat & Kemiskinan
dosen5. Fiqih Puasa 1
1. Pengertian Puasa & Pensyariatannya
2. Keutamaan & Hikmah
3. Puasa Wajib
4. Puasa Sunnah
5. Puasa Makruh
6. Puasa Haram
7. Syarat & Rukun Puasa
8. Batas Waktu Puasa
dosen6. Fiqih Wanita 1 (Darah Wanita)
1. Pengantar Fiqih Wanita
2. Pengertian Darah Wanita
3. Larangan 1 : Shalat Tawaf Masuk Masjid
4. Larangan 2 : Menyentuh dan Membawa Mushaf, Serta Melafazkan Al-Quran
5. Larangan 3 : Jima
6. Istihadhah
7. Nifas
8. Qadha Shalat dan Mandi Janabah
dosen7. Ilmu Al-Quran dan Tafsir 1
1. Pengantar Ilmu Al-Quran dan Tafsir
2. Mengenal Al-Quran, bagian 1
3. Mengenal AL-Quran, bagian 2
4. Nuzulul Quran
5. Makkiyah dan Madaniyah
6. Asbabun Nuzul
7. Nasakh Mansukh
8. Al-Wujuh wa An-Nazhair
9. Siyaq Al-Quran
10. Sab`atu Ahruf