1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8

LEVEL : 3

dosen1. Fiqih Thaharah 3 (1.0)
1. Yang Membatalkan Wudhu
2. Mengusap Dua Khuff
3. Mandi Janabah
4. Tayammum
5. Haidh
6. Yang Haram Dilakukan Saat Haid
7. Fitrah
8. Khitan & Parfum
dosen2. Fiqih Shalat 3 (1.0)
1. Udzur Syari Meninggalkan Shalat
2. Shalat Musafir
3. Shalat di Kendaraan
4. Mengqashar Shalat
5. Menjama Shalat
6. Mengqadha Shalat
7. Shalat Orang Sakit
8. Shalat Khauf
dosen3. Fiqih Zakat 3 (1.0)
1. Masharif Zakat
2. Fakir
3. Miskin
4. Amil Zakat
5. Muallaf
6. Budak
7. Yang Berhutang
8. Fi Sabilillah
9. Ibnu Sabil
dosen4. Fiqih Puasa 3 (1.0)
1. Hadits-hadits Bermasalah
2. Penentuan Awal Ramadhan
3. Keistimewaan Ramadhan
4. Ramadhan Antara Syariat & Tradisi
5. Itikaf
6. Lailatul Qadar
7. Tafsir Al-Baqarah ayat 183-185
8. Tafsir Al-Baqarah ayat 186-187
dosen5. Fiqih Wanita 1 (Darah Wanita) (1.0)
1. Pengantar Fiqih Wanita
2. Pengertian Darah Wanita
3. Larangan 1 : Shalat Tawaf Masuk Masjid
4. Larangan 2 : Menyentuh dan Membawa Mushaf, Serta Melafazkan Al-Quran
5. Larangan 3 : Jima
6. Istihadhah
7. Nifas
8. Qadha Shalat dan Mandi Janabah
dosen6. Fiqih Nikah 1 (1.0)
1. Anjuran Menikah
2. Hukum Menikah
3. Wanita Yang Haram Dinikahi
4. Khitbah & Mahar
5. Rukun Nikah 1 (Wali)
6. Rukun Nikah 2 (Saksi & Ijab Qabul)
7. Walimatul Urs
8. Kewajiban Suami Istri
9. Nafkah
dosen7. Ilmu Al-Quran dan Tafsir 3 (2.0)
1. Mengenal Ilmu Tafsir
3. Tafsir Era Shahabat
4. Tafsir Era Tabi`in
5. Tafsir Bil Matsur
6. Tafsir Bir-Ra`yi
7. Tafsir Israiliyat
8. Syarat Mufassir
9. Corak Tafsir
10. Sistematika Penyajian Tafsir
dosen8. Ilmu Hadist 3 (2.0)
dosen9. Ushul Fiqih 3 (2.0)
dosen10. Bahasa Arab 3 (2.0)