1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8

LEVEL : 4

dosen1. Sumber Fiqih 2
1. Syaru Man Qablana
2. Mazhab Shahabi
3. Al-Urf
4. Istishlah
5. Saddu Adz-Dzariah
6. Istihsan 1
7. Istihsan 2
8. Istishab 1
9. Istishab 2
dosen2. Fiqih Shalat 4
1. Shalat Sunnah Rawatib
2. Shalat Tahiyatul Masjid
3. Shalat Tarawih
4. Shalat Tahajjud
5. Shalat Witir
6. Shalat Ied
7. Shalat Dhuha
8. Shalat Istikharah
dosen3. Fiqih Haji 1
1. Pengertian & Masyruiyah
2. Haji Nabi Dalam Hadits
3. Hukum-hukum Haji
4. Qiran Ifrad & Tamattu
5. Syarat-syarat Haji
6. Rukun Haji
7. Miqat Haji
8. Berihram
dosen4. Fiqih Muamalat 1
1. Pengantar Fiqih Muamalah
2. Cakupan Bidang Muamalah
3. Maisir
4. Gharar
5. Riba
6. Jual Beli Bathil
7. Bai al-Murakkab
8. al-Ghubn
9. Suap & Korupsi
dosen5. Fiqih Kuliner 1
1. Mengapa Kita Harus Tinggalkan Makanan Haram
2. Kaidah Dasar Halal Haramnya Makanan
3. Kriteria Haramnya Makanan 1 : Najis
4. Kriteria Haramnya Makanan 2 : Khamar 1
5. Kriteria Haramnya Makanan 2 : Khamar 2
6. Kriteria Ketiga : Madharat
7. Kritetia Hewan Yang Diharamkan
8. Bangkai
dosen6. Fiqih Nikah 2
1. Nikah Lain Agama
2. Nikah Mutah
3. Nikah Dengan Niat Talak
4. Nikah Siri
5. Nikah Muhallil
6. Nikah Wanita Berzina
7. Menikahi Wanita Hamil
8. Nikah Syubhat