1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8

LEVEL : 4

dosen1. Sumber Fiqih 2
1. Syar`u Man Qoblana
2. Mazhab Shahabi
3. Al-Urf
4. Istishlah
5. Saddu Adz-Dzariah
6. Istihsan 1
7. Istihsan 2
8. Istishab 1
9. Istishab 2
dosen2. Fiqih Shalat 4
1. Shalat Sunnah Rawatib
2. Shalat Tahiyatul Masjid
3. Shalat Tarawih
4. Shalat Tahajjud
5. Shalat Witir
6. Shalat Ied
7. Shalat Dhuha
8. Shalat Istikharah
dosen3. Fiqih Haji 1
1. Pengertian & Masyruiyah
2. Haji Nabi Dalam Hadits
3. Hukum-hukum Haji
4. Qiran Ifrad & Tamattu
5. Syarat-syarat Haji
6. Rukun Haji
7. Miqat Haji
8. Berihram
dosen4. Fiqih Muamalat 1
1. Pengantar Fiqih Muamalah
2. Cakupan Bidang Muamalah
3. Maisir
4. Gharar
5. Riba
6. Jual Beli Bathil
7. Bai al-Murakkab
8. al-Ghubn
9. Suap & Korupsi
dosen5. Fiqih Kuliner 1
1. Mengapa Kita Harus Tinggalkan Makanan Haram
2. Kaidah Dasar Halal Haramnya Makanan
3. Kriteria Haramnya Makanan 1 : Najis
4. Kriteria Haramnya Makanan 2 : Khamar 1
5. Kriteria Haramnya Makanan 2 : Khamar 2
6. Kriteria Ketiga : Madharat
7. Kritetia Hewan Yang Diharamkan
8. Bangkai
dosen6. Fiqih Nikah 2
1. Nikah Lain Agama
2. Nikah Mutah
3. Nikah Dengan Niat Talak
4. Nikah Siri
5. Nikah Muhallil
6. Nikah Wanita Berzina
7. Menikahi Wanita Hamil
8. Nikah Syubhat
dosen7. Ilmu Al-Quran dan Tafsir 4
1. Tafsir Karya Ulama Nusantara